Aquestes condicions entren en vigor el 9 de juliol de 2008. Podran ser modificades per tal de adaptar-les als canvis normatius que, si s'escau, es puguin produir. En cas de modificar les condicions legals del portal s'ha de fer constar aquest fet en aquest apartat.

I.- INFORMACIÓ PER DONAR COMPLIMENT A LA LLEI DE SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ I DEL COMERÇ ELECTRÒNIC-Llei 34/2002- (LSSICE):

La Sra. Joana Marín Fonseca, titular del Bufet d'Advocats MARIN FONSECA, (d'ara endavant Bufet d'Advocats Marín Fonseca), és la responsable del portal www.marinfonseca.com.

La titular del "Bufet d'Advocats Marín Fonseca" és la lletrat Sra Joana Marín Fonseca, col · legiada al Col · legi d'Advocats de Barcelona, amb el número 14.046.

L'adreça postal, a la qual podran dirigir-se els usuaris, és:

Plaça Francesc Macià, 8-9 3º 5ª

08029 Barcelona (Spain)

El NIF de la Sra. Joana Marín Fonseca es 35.034.495-K.

II.- POLÍTICA DE RECOLLIDA I TRACTAMENT DE DADES PERSONALS:

Mitjançant aquest avís, s'informa els usuaris del portal www.marinfonseca.com de la política de recollida i tractament de dades de caràcter personal, per tal de que els usuaris puguin decidir si desitgen facilitar les dades personals que se'ls puguin demanar a través d'algun dels canals del portal. Aquesta política pot ser modificada com a conseqüència de canvis normatius. En aquest supòsit s'introduiran els canvis en aquest apartat com més aviat millor.

D'acord amb el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d'abril de 2016, en vigor des del 25 de maig de 2018, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46 / CE (Reglament general de protecció de dades), el titular de les dades personals podrà exercir en tot moment els drets d'accés, rectificació, cancel·lació, oposició, reclamació, transparència de la informació, així com els drets de supressió, limitació i de portabilitat, entre altres que es recullen en la normativa europea, dirigint-se a bufete@ marinfonseca.com, o la lletrada al seu domicili professional a Barcelona 08029, plaça Francesc Macià, 8-9 3r-5a.

S'informa al titular que les seves dades personals formen part d'un fitxer automatitzat, responsabilitat del Bufet Marín Fonseca (Joana Marín Fonseca). Així mateix, les dades seran recollides per a ús intern i per a fins explícits i legítims, és a dir, aquestes dades es destinaran únicament i exclusivament a la finalitat de procurar l'assessorament i l'atenció jurídica al client, seguint els criteris deontològics de l'Advocacia.

Dit Bufet d'Advocats i el seu titular garanteix la seguretat de les seves dades de caràcter personal que conté l'arxiu de Clients.

Alguns canals del portal poden contenir previsions específiques en matèria de protecció de dades de caràcter personal, previsions que, si s'escau, s'establiran a peu dels formularis de recollida de dades per advertir a l'usuari i perquè aquest pugui prestar un consentiment lliure, inequívoc i informat a la recollida i tractament de les seves dades. Si s'estableix una "llegenda" en un formulari, la mateixa prevaldrà sobre aquestes condicions generals.

Si no s'indica el contrari, les respostes a les preguntes sobre dades personals dels formularis són voluntàries, sense que la falta de resposta impliqui un perjudici per a l'usuari. Tanmateix, en algun cas algunes dades són necessàries per gestionar el servei i / o sol · licitud de l'usuari, de manera que no facilitar dades necessàries podria implicar que no es pogués atendre la sol · licitud. En els formularis de recollida de dades s'indicarà amb un asterisc (*) els camps "obligatoris" per accedir al canal/sol·licitud.

Les dades recollides a través del portal seran objecte de tractament i recollides en un fitxer automatitzat del qual és titular la Sra. Joana Marín Fonseca, domiciliada a Barcelona, Plaça Francesc Macià, 8-9 3º 5ª, amb NIF 35.034.495-K, amb la finalitat pròpia de cada formulari. D'acord amb la normativa aplicable, aquest fitxer es troba degudament inscrit en el Registre de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. La tramesa per part de l'usuari de les seves dades implica l'acceptació d'aquesta política i en concret el consentiment exprés i inequívoc per part de l'usuari per al tractament de les dades amb la finalitat abans esmentada. En aquells casos en què l'usuari enviï voluntàriament les seves dades a través del portal per a sol·licitar alguna informació, la finalitat del tractament serà la de gestionar la sol · licitud i enviar la informació sol·licitada.

Si l'usuari facilita lliurement la seva adreça de correu electrònic autoritza expressament al Bufet Marín Fonseca per tal que li remeti per aquesta via la informació sol·licitada, tot això als efectes de donar compliment a la LSSICE, que prohibeix l'enviament de comunicacions comercials per correu electrònic que no hagin estat sol·licitades o expressament autoritzades.

En el cas que els usuaris de la pàgina web proporcionin dades de caràcter personal de terceres persones, el mateix garanteix que els ha informat amb caràcter previ a la seva inclusió, responent personalment davant de la Sra Joana Marín Fonseca de tots els danys i perjudicis puguin derivar-se en cas de contravenció.

En qualsevol cas, les dades facilitades seran tractades amb un nivell de protecció d'acord a les normes aplicables sobre Protecció de Dades i no se sotmetran a decisions automatitzades.

De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l'usuari pot exercir els drets d'oposició, accés, rectificació i cancel · lació de dades adreçant-se per escrit a la següent adreça: Bufet Marín Fonseca , domiciliat a Barcelona, Plaça Francesc Macià, 8-9 3º 5ª, amb NIF 35.034.495-K. També podeu enviar un correu electrònic a la següent adreça: bufete@marinfonseca.com.

Així mateix, i d'acord amb la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la Informació i del Comerç Electrònic, l'usuari pot revocar en qualsevol moment el consentiment prestat per a la recepció de comunicacions comercials per via electrònica dirigint al correu electrònic bufete@marinfonseca.com amb la referència "NO VULL REBRE INFORMACIÓ PER CORREU ELECTRÒNIC".

III. PROPIETAT INTEL·LECTUAL: Es comunica a l'usuari que tots els elements del portal www.marinfonseca.com estan protegits per les disposicions de propietat intel·lectual i industrial, i per tant el text, disseny, imatges, marques, noms comercials, logotips, etc són titularitat de Sra. Joana Marín Fonseca o han estat cedits o llicenciats a aquesta entitat, i en conseqüència no podran ser utilitzats sense el consentiment dels corresponents titulars dels drets.

IV.- COOKIES: Les cookies utilitzades al portal no permeten demanar dades personals.

V.- ENLLAÇOS (LINKS): Bufet Marín Fonseca haurà d'autoritzar expressament i per escrit l'establiment de links (enllaços) a un altre portal adreçats al portal www.marinfonseca.com. L'establiment d'un link o enllaç al portal www.marinfonseca.com que dirigeixi a l'usuari a un altre portal no implica l'acceptació ni aprovació per part del Bufet Marín Fonseca dels continguts del portal enllaçat, si bé i en compliment de la normativa vigent , el Bufet Marín Fonseca, en cas d'advertir qualsevol contingut il·legal, suprimirà l'enllaç i ho comunicarà a les autoritats pertinents.

VI.- DADES PERSONALS PUBLICATS A TRAVÉS DEL PORTAL: Les dades de persones físiques publicats a través del portal www.marinfonseca.com no es poden utilitzar en cap cas sense el consentiment del seu titular. El Bufet d'Advocats Marín Fonseca exclusivament té el consentiment per introduir aquestes dades al portal, però no atorga en absolut, cap autorització per al seu ús per tercers.

VII RESPONSABILITAT DEL BUFET MARIN FONSECA, COM PRESTADOR DEL SERVEI DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ.

El Bufet Marín Fonseca, com a titular del portal www.marinfonseca.com, respondrà en els termes i amb els límits que estableixen els articles 13 i següents de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic.

VIII.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT.

Les relacions establertes com conseqüència de l'ús del portal www.marinfonseca.com es regeixen pel que disposa la normativa espanyola vigent que hi sigui aplicable.

Les parts, amb renúncia al seu fur propi que pogués correspondre, acorden regir qualsevol controvèrsia relacionada amb l'ús del portal www.marinfonseca.com als Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona. L'accés al portal implica l'acceptació expressa d'aquesta política legal.

L'informem que les dades facilitades seran incorporades al fitxer del Bufet Marín Fonseca, entitat domiciliada a Barcelona, Plaça Francesc Macià, 8-9 3º 5ª (CP 08029). Bufet Marín Fonseca tractarà les seves dades per gestionar la seva sol·licitud i els conservarà en el seu fitxer per enviar-li informació, ara i en un futur, en suport paper i/o per via electrònica, sobre les activitats del Bufet Marín Fonseca.

Pot exercir els seus drets d'oposició, accés, rectificació i cancel·lació de dades dirigint-te per escrit al domicili social abans indicat. Si facilita el seu correu electrònica està vostè autoritzant directament al Bufet Marín Fonseca perquè li remeti la informació per via electrònica. L'informem que d'acord amb la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, pot revocar vostè en qualsevol moment el consentiment prestat per a la recepció de comunicacions comercials per via electrònica. Per revocar el consentiment preguem dirigeixi un correu electrònic a la següent adreça: bufete@marinfonseca.com indicant en l'assumpte: "No vull rebre informació".

Si vol saber més sobre el Bufet, pot escriure un mail a bufete@marinfonseca.com.


Bufet Marín Fonseca

© 2011 - Bufet Marín Fonseca - Reservats tots els drets | Avís legal |     
Pot també visitar-nos a i a